UZAK DOĞU SPORLARI TAEKWONDO-KİCK BOKS-MUAY THAİ-BOKS-ALPAGU-YAKIN SAVUNMA-STEP AEROBİK-KONDİSYON MERKEZİ
Üzeyir KURT
Lider Gençlik ve Spor Kulübü

GIP DAN KUŞAK SINAV TALİMATI

GIP VE DAN KUŞAK SINAV

 TALİMATI

 
 
              
                Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 98 kararı ile onaylanan;
 
 
TÜRKİYE
 
TAEKWONDO FEDERASYONU
 
GIP VE DAN KUŞAK SINAV
 
TALİMATI
 
 
 
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU
GIP VE DAN KUŞAK SINAV TALİMATI
İÇİNDEKİLER
 
 
 BİRİNCİ BÖLÜM -  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
 1. AMAÇ ….…………………………………………………………..……..…...….…….1
 2. KAPSAM ………………………………………………………………….…...……….1
 3. DAYANAK ……………………………………………………………….……….........1
 4. TANIMLAR ………………………………………………………………..…………...1
 
 İKİNCİ BÖLÜM -  ESAS HÜKÜMLER
 5. YETKİ …………………………………………………………………………………..2
 6. SINAVLAR …………………………………………………………………………......2
 7. SINAV KOMİSYONLARI……..…………………………………………….................2
 8.GIP SINAVLARINDA UYGULANACAK ESASLAR ………………….….................3
 9.GÖZLEMCİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ…………………………….…………...4
10.DAN SINAVLARINDA UYGULANACAK ESASLAR ……………………………...4
11.SINAVLARIN SINIFLANDIRILMASI …………………………………………….....5
12.TERFİ SINAVLARININ KONULARI ………………………………………………...5
13.PUM VE DAN YÜKSELME TESTLERİNE UYGULANAN PRATİK
TESTLERİN KONULARI ………………………………………………………………...5
14.TEST PUANLAMASI ……………………………………………………………….....6
15.ONURSAL DANLAR ……………………………………………………….................6
16.PUM/DAN DİPLOMA İŞLEMLERİ ………………………………………..................6
17.ÖZEL HAKLAR ………………………………………………………………………..7
18.GIP VE DAN TERFİ SINAVLARINDA UYGULANACAK ESASLAR ……...……..8
19. 10-9-8-7-6. GIP…………..……….………………………………………….….……...8
20. 5-4-3.  GIP ………………………………………………………………..…………….9
21. 2-1. GIP ……………………………………………………………….………………10
22.DAN TERFİ SINAVLARINDA UYGULANACAK ESASLAR……………………..11
23. 1-2-3. DAN……………………………………………………………………………11
24. 4-5. DAN………………………………………………………………………………12
25. 6-7-8. DAN………………………………………………………………………...….13
26. 9-10. DAN…………………………………………………………………………......14
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
27.YURT DIŞINDAN ALINAN DAN DİPLOMALARI ………………………………..14
28.ÜCRETLER……………………………………………………………………………14
29.TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR ……………………………………....14
30.GEÇİCİ MADDE………………………………………………………………………15
31.YÜRÜRLÜK …………………………………………………………..………………15
32.YÜRÜTME………….………………………………………………..…………….….15
33. GIP VE DAN TERFİ SINAVI BAŞVURU FORMU …………………………….….16
34.SINAV TUTANAĞI…………………………………………..……………………….17
35.SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ………………………………………18
36.SİYAH KUŞAK VE DAN İMTAHAN PUAN ÇİZELGESİ………………………….19
 
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU
GIP VE DAN KUŞAK TERFİ SINAV TALİMATI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak Tanımlar
 
Amaç 
Madde 1 - Tüm kamu kurum ve kuruluşları, dernek kulüp ve özel spor salonlarının  Taekwondo branşlarında bu sporu yapanların çalışma seviyelerini belirlemek, kuşak terfileri için gerekli sınavları yapmak, bu sınavları bir standarda bağlamak ve Taekwondo tekniklerini geliştirmektir.
 
 
Kapsam 
Madde 2 - Ülkemizde Taekwondo sporu yapan bütün kişilerin 10.Gıp’ dan (Beyaz Kuşak Derecesi) Siyah Kuşak l0.Dan derecesine kadar gelebilme ve dan derecelerinde yükselme şartlarını kapsar. 
 
 
Dayanak
Madde 3-Bu Talimat; 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 inci ve Ek 9 uncu maddesi ile 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliği ve 14 Ekim 2012 tarihinde yapılan 3.Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Federasyonumuz Ana Statüsüne dayanarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar: 
Madde 4 - Bu talimatta geçen 
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü
Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü
Federasyon : Türkiye Taekwondo Federasyonunu,
Başkan : Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu : Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü
İl Müdürü : Spor İl Müdürünü
İl Temsilcisi : Taekwondo İl Spor Dalı Temsilcisini
WTF : Dünya Taekwondo Federasyonunu,
ETU : Avrupa Taekwondo Birliğini,
Sınav : Gıp ve Dan Kuşak dereceleri sınavlarını,
Sınav Kurulu Üyeleri : Bu talimatta (Madde-8 de belirtilen) özellikleri              
                                               taşıyan antrenör ve siyah  kuşak dan derecesine sahip olan kişileri,
Gözlemci : İl Temsilciliği/Federasyon tarafından görevlendirilen kişileri
Sporcu : Lisanslı Taekwondo Sporcularını,
Kulüp : Yetkili Kurumlarca tescili yapılmış spor kulüplerini,
Özel Spor Salonu :Yetkili kurumlarca ruhsaDAN TERFİ SINAVINDA t verilmiş özel ve tüzel kişilerce çalıştırılıp yönetilen Taekwondo çalışma salonlarını,
 
 
 
-1-
Antrenör :İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarıyla tamamlayarak bulunduğu kademe için belge alan, sporcu veya sporcu takımlarını ulusal veya uluslar arası kural ve tekniklere uygun yetiştirmek, müsabakalara hazırlanmalarını ve müsabakalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,   ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
 
Yetki 
Madde 5 -
a) Gıp yetkisi : Siyah Kuşak 2. Dan veya daha yüksek Dan derecesi ve antrenör lisansına sahip o yıl için vizeli sayılan antrenörler, Gıp sınavı yapma ve kendi adına öğrencilerine Gıp diploması verme hakkına sahiptirler.
b) Dan yetkisi : Türkiye Taekwondo Federasyonu Siyah Kuşak Dan sınavlarında onay veren tek yetkili mercidir.
 
Sınavlar 
Madde 6 -
a) Gıp Sınavı : Her yıl Federasyonca  vizeli olarak kabul edilen   en az Siyah Kuşak  2.Dan derecesine sahip  kamu kurum kuruluşu, kulüp veya tescilli spor salonu antrenörünün Komisyon Başkanlığını yaptığı en az üç kişiden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır.
b) Dan Sınavı : Federasyonun yıllık faaliyet programında gösterilen yer ve tarihlerde Federasyonca görevlendirilen Sınav Komisyon Başkanı ve Üyelerince yapılır. Sınavla ilgili gerekli şart ve koşulları içeren talimat Federasyonca hazırlanarak ilgililere duyurulur.
 
Sınav Komisyonları
Madde 7 -
a) Gıp/Dan sınavları komisyonu aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan üyelerden oluşturulur.
Sınav Komisyonu 
 
SINAV ŞEKLİ
ÜYE DAN DERECESİ
SINAV SEVİYESİ
Gıp Sınav Komisyonu
2. Dan ve üzeri
1. Gıp ve altı
 
Dan Sınav Komisyonu
4. Dan ve üzeri
1. Dan ve üzeri
 
b) Üyeleri arasında 2. Dan veya daha yukarı dan derecesine sahip vizeli antrenör üyesi bulunmayan herhangi bir tescilli salon veya kulüp aynı ilden ve komşu ilden sınav yapmak üzere sınav yapabilme şartlarını taşıyan bir veya birden fazla antrenör talep edebilirler.
c) Sınav komisyonu üyeleri sayısı en az 3, en fazla 9 üyeden oluşur. 
d) Her sınav pratik ve teorik çalışmayı içerir.
   Sınavlarda yalnızca Federasyonca basılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.
 
-2- 
 
Gıp Sınavlarında Uygulanacak Esaslar 

Madde 8 -
a) Gıp sınavları Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılacaktır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan kuşak imtihanları geçersiz kabul edilecektir.
 
b) Gıp kuşak sınavı yapacak olan tescilli salon / kulüp yetkili kişisi bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylardan en az 15 (On beş) gün önce İl Temsilciliğine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
 
c) İl Temsilcisi gerek görürse sınav tarihini ileri bir tarihe erteleyebilir.                                           
 
ç) İl Temsilcisi Gıp sınavlarına gözlemci gönderebilecek ve kuşak imtihanları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılacaktır.
d) İl Temsilcilerinin görevlendireceği gözlemciler, Gıp sınavı yapma yetkisine sahip antrenör ve hakemlerden olacaktır.
 
e) Gıp imtihanlarına giren tüm sporcular lisanslı olacaklar, Sınav Sonuçları Listesi Formuna sporcuların lisans numaraları mutlaka yazılacaktır.
 
f) İl Temsilcileri veya görevlendirilen gözlemciler, kuşakların verilmesiyle ilgili sınava direk müdahale etme yetkisine sahip değildirler.
 
g) Gözlemciler, Gıp sınavı ile ilgili olarak düzenleyecekleri raporlarında; sınavın yeri, tarihi, başlama ve bitiş zamanı, sınav disiplini, katılanların kıyafeti, sınav komisyonunun tutum ve davranışları, sınavın işleyişi, sınava katılan kişi sayısı ve kazanan kişi sayısını açıkça belirtecektir.
 
ğ) Gıp sınavına katılacak sporcular, en az o dönem için 36 antrenmanı bilfiil tamamlamış olmalıdır.
 
h) Sınav Komisyonu; bir başkanı  ve asgari siyah kuşak ikinci dan seviyesinde en az iki komisyon üyesi olmak üzere toplam üç veya en fazla dokuz kişiden oluşacaktır. Komisyon başkanı Gıp sınavı yapılacak olan tescilli salon/kulüp antrenörüdür. Ancak Gıp sınavını yapacak olan Komisyon Başkanının en az siyah kuşak ikinci dan seviyesi ile antrenörlük belgesine sahip o yıl vizeli kabul edilen antrenör olması gerekmektedir.Şayet o ilde ikinci dan komisyon üyesi yok ise,en yakın ilden sınav yapmak üzere ikinci DAN belgesine sahip komisyon üyesi görevlendirilir
 
ı) Gıp sınavları ile ilgili herhangi bir şikâyet söz konusu ise şikâyet yazılı olarak direk İl Temsilciğine yapılacak, İl Temsilcisi gerek görürse bu durumu Federasyona bildirecektir.
 
i) Yapılan sınavlarda;
Hiçbir surette iki Gıp derecesinden fazla terfi yapılmayacaktır. Sadece beyaz kuşakta yapılan sınavda en fazla üç Gıp derecesi ( sarı yeşil kuşak) verilebilecektir.
3. Gıp Kuşak derecesinde (mavi-kırmızı) yapılan sınavda ise en fazla 2. Gıp kuşak derecesine (kırmızı kuşak) terfi yapılacaktır.
 
   j) Federasyonca vizesi yapılmayan tescilli salon, kulüp ve diğer kurum antrenörleri Gıp sınavı yapmaya yetkili değillerdir. Eğer sınav yapacak antrenör, vizeli değil ise İl Temsilciliğine müracaat ederek imtihan yapma şartlarını taşıyan vizeli bir antrenörün sınav komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi istenebilecektir. Şayet o ilde bu şartları taşıyan antrenör yok ise en yakın ilden sınav yapmak üzere antrenör görevlendirilebilecektir. 

-3-
Vizesi yapılmamış antrenörlerin yaptığı Gıp sınavları İl Temsilciliğince kabul edilmeyeceği gibi, tasdik edilmek üzere Federasyona da gönderilmeyecektir. 
 
k) Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde, İl Temsilciliğine ve Federasyonca istenilen şekilde verilecektir. İl Temsilcileri sınav sonuçlarını Federasyona tasdik için gönderirken gereken kontrolleri yapacak ve eksik evrak gönderilmesine izin vermeyecektir. Gıp imtihan sonuçları Federasyona en geç bir sonraki sınav dönemi başlamadan gönderilmiş olmalıdır.(Ocak sınavının ücreti 30 Nisan, Mayıs sınavının ücreti 31 Ağustos ve Eylül sınavının ücreti 31 Aralık’a kadar Federasyonumuzun hesabına geçmiş olması gerekir.) Belirlenen süre içerisinde gönderilmeyen sınav sonuçları Federasyonca geçerli sayılmayacaktır.
 
l) Belirtilen kural ve kaidelere uyulmadığı takdirde yapılan sınavlar İl Temsilciliğince işleme alınmayacaktır.
 
m) İl Temsilcileri Gıp sınavlarında belirtilen talimatların uygulanması ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacaklardır.
 
Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

Madde 9 – 
a) Sınav yapan komisyona karışmayacak ve müdahale etmeyeceklerdir.
b) Kendisi için ayrılan yerde oturacak, sınavın tekniklerinin bu Talimata göre uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir.
c) Sınavın Taekwondo prensipleri dahilinde yapılıp yapılmadığını belirleyecektir.
d) Sınavla ilgili gözlemlerini bir rapor halinde İl Temsilciliğine verecektir. Raporda belirtilen bazı aksaklıklar varsa İl Temsilcisi aşağıda belirtilen tarzda hareket edebilecektir.
1) Sözlü uyarı,
2) Yazılı ikaz,
3) Sınavın iptali,
4) Ceza kuruluna sevk,
 
Dan Sınavlarında Uygulanacak Esaslar:
 
Madde 10 -Pum ve Dan Sınavlarının Süreleri ve Yaş Sınırları
PUM / DAN SINAV İÇİN GEREKLİ EN AZ SÜRE YÜKSELME İÇİN YAŞ SINIRLARI
DAN’ DAN BAŞLAMA PUM’ DAN BAŞLAMA
Pum --- --- 15 yaş altı
1.Pum’ dan 2.Pum’a 1 yıl --- 15 yaş altı
2.Pum’ dan 3.Pum’a 2 yıl --- 15 yaş altı
3.pum’dan   4.pum’a         3 yıl                                ---                          15 yaş altı
1.Gıp/Pum’ dan 1.Dan’a 6 ay 15 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri
1.Dan’ dan 2.Dan’ a 1 yıl 16 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri
2.Dan’ dan 3.Dan’ a 2 yıl 18 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri
3.Dan’ dan 4.Dan’ a 3 yıl 21 yaş ve üzeri 18 yaş ve üzeri
4Dan’ dan 5.Dan’ a 4 yıl 25 yaş ve üzeri 22 yaş ve üzeri
5.Dan’ dan 6.Dan’ a 5 yıl 30 yaş ve üzeri 30 yaş ve üzeri
6.Dan’ dan 7.Dan’ a 6 yıl 36 yaş ve üzeri 36 yaş ve üzeri
7.Dan’ dan 8.Dan’ a 8 yıl 44 yaş ve üzeri 44 yaş ve üzeri
8.Dan’ dan 9.Dan’ a 9 yıl 53 yaş ve üzeri 53 yaş ve üzeri
9.Dan’ dan 10.Dan’ a --- 60 yaş ve üzeri 60 yaş ve üzeri
-4-
 
a) Bütün adaylar bir üst kuşağa terfi etmek için istenilen minimum süre ve yaşı bitirmiş olmalıdırlar. Ayrıca sınav tarihlerinde kuşak derecelerindeki bekleme sürelerinde adaylara 10 gün tolerans tanınacaktır.
b) 15 yaş ve üstü 1-2-3. Pum diploması sahibi sporcular ile 18 yaş üzeri 4. Pum derecesine sahip olan sporcular istenilen zaman ve yaş periyodunu tamamladıklarında Federasyona başvuruları halinde sahip oldukları Pum derecelerine denk olan  Dan diplomalarını sınavsız almaya hak kazanacaklardır.   
 c) 1-2 ve 3. Pum derecesine sahip olup da 15 yaş ve üzerinde olanlar bir sonraki Dan derecesine sahip olmak isterlerse Dan sınavı için başvuruda bulunabilirler. Bununla beraber 3. Pum sahibi olup ta 18 yaş ve üzeri olanlar 4. Dan için, 15 yaşın altında olanlar ise 4. Pum’a başvuruda bulunabilirler. 
 
Sınavların Sınıflandırılması
Madde 11 -
a) Gıp sınavları
b) Pum/Dan terfi sınavları
c) Onur Dan derecesi 
 
 
Terfi Sınavlarının Konuları
Madde 12 -
a)Teknik sınav
    1)Poomse
    2)Gyorugi
    3)Kırışlar
                4)Özel Teknik
b)Teorik Sınav
   1)Yazılı Sınav
   2) Tez 
 
 
Pum ve Dan Yükselme Testlerine Uygulanan Pratik Testlerin Konuları
Madde 13 –
 
Poomse (Sınav Konuları)
PUM/DAN BELİRLENEN ZORUNLU
 1.Dan / (pum) Taeguek 1-7 Taeguek 8
 2.Dan / (pum) Taeguek 1-8 Koryo
 3.Dan / (pum) Taeguek 1-8 ,  Koryo Keumkang
 4.Dan / (Pum) Taeguek 1-8 Koryo, Keumkang Taebaek
 5.Dan Taeguek 1-8 Koryo,  Keumkang,            Taebeak Pyongwon,
 6. Dan Taebeak,  Pyongwon,  Sipjin Jitae
 7. Dan Pyongwon, Sipjin, Jitae Cheonkwon
 8. Dan Sipjin, Jitae, Cheonkwon Hansoo
 9. Dan Jitae, Cheonkwon, Hansoo İllyo
10.Dan Teknik Komitenin Kararıyla Kararlaştırılan
 
 
-5-
 
Test Puanlaması
Madde 14 -
 
a) Sınavların puanlaması hazırlanan forma göre yapılar. Ana prensipler aşağıdaki gibidir.
1) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
2) 75 puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır..
3) Zorunlu bölüm olarak uygulanan Poomse bölümünde belirtilen limit puanın altında olanlar kalacaktır.
 
b) Kontrol noktası
 
 
 
POOMSE GYORUGİ
KIRIŞ
ÖZEL TEORİK ÇALIŞMALAR
 
Göz Kontrol
Göz Kontrol
Göz Kontrol
Vuruşun gücü
Zihni durum
 
Ruhsal konsantrasyon
Ruhsal konsantrasyon
Denge
Özel el hareketleri
Pratik durum
 
Hız kontrolü
Hız kontrolü
Güç kontrolü
Özel ayak hareketleri
 
Mesafe kontrolü
Mesafe kontrolü
Hız
 
Esneklik
Esneklik
Atak bölümleri
 
Denge
Denge
 
Poomse
Çeşitli Teknikler
 
 
Onursal Danlar
Madde 15 -
Taekwondo sporuna hizmet ve katkıları bulunan kişilere  Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile onursal dan derecesi diploması verilir.
 
 
Pum / Dan Diploma İşlemleri
Madde 16 - Sınav Komitesi Başkanı Federasyon Başkanının onayı ile sınavda Federasyon kimlik kartlarını imzalama ve dağıtma işlemlerini yürütür. Pum ve Dan diplomaları Federasyonca verilir.
 
 
 
-6-
 
Özel Haklar
Madde 17 -
a) Aşağıdaki durumlarda Taekwondo gelişimine büyük katkıları bulunan kişiler belirlenenden daha kısa bir süre zarfında sınava alınıp terfi ettirilebilir.
 
 
ÜNVAN MÜSABAKALAR KISALTILMIŞ ZAMAN LİMİTLERİ
 
Şampiyonların Neticeleri 1.Olimpiyat Oyunları birincisi % 100
2.WTF tarafından desteklenen Dünya Şampiyonası birincileri
% 80
3.WTF tarafından desteklenen Avrupa şampiyonası birincileri
% 60
 
Araştırmaların Neticesi 1.Taekwondo’ nun gelişimi üzerine yapılan bir tez
% 80
2.Bilimsel bir dergide en az beş kez Taekwondo ile ilgili yazısı çıkanlar
% 60
 
Eğitimin Neticesi En az üç kişi çalıştıran ve onların Dünya ve Avrupa Şampiyonalarındaki başarılarında % 80 pay sahibi olan antrenörler
% 60
 
Hizmetin Neticesi Taekwondo’ nun gelişimi için yapmış olduğu hizmetin karşılığı olarak Taekwondo Federasyonu tarafından ödüllendirilenler.
% 50
 
b) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde Taekwondo branşında  öğretim elemanı       
olanların bir üst Dan derecesine yükselmesi için gerekli bekleme zaman limitinden önce terfi ettirilebilir.
c) Üniversitelerin Beden Eğitimi  ve Spor Bölümlerinden Taekwondo İhtisas veya Taekwondo antrenör eğitimi bölümlerinden  mezun olan öğrenciler, Federasyona müracaatı ile 3. Dan seviyesine terfi ettirilebilir.
ç) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden Taekwondo yardımcı ihtisas dalından mezun olanlar 1.Dan’ a terfi ettirilir. 1. veya 2. Dan’ a sahip olan öğrenciler bir üst Dan’a terfi ettirilebilir.
d) Düşünülen zaman periyodunda yükselmek için özel haklar bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir.Yukarıdaki durumlarda bir sonraki sınav süresini tamamlamadan Dan sınavına giremezler.                     
e) Özel haklar 1.Dan’ dan 7. Dan’ a kadar kabul edilecektir.  
f) Özel hak isteyenler aşağıdaki evrakları sunmalıdır.
 
   1- Federasyonca onaylanmış birincilik sertifikası
2- Derece veya tez
3- Resmi otoritelerce onaylanmış eğitimci veya fahri çalışma belgesi
 
 
 
-7-
 
Gıp ve Dan Terfi Sınavlarında Uygulanacak Esaslar:

Madde 18 –
a)  10. GIP  (BEYAZ KUŞAK) : Taekwondo sporuna faal olarak başlayan tüm sporcular Beyaz Kuşak sayılırlar. Antrenmanlara başlangıç, kulübün / salonun bilgilerinin edinilmesi sağlanır. 
 
 
    b)  9. GIP  (BEYAZ-SARI KUŞAK) : Hazırlık süresi, en az 36 derstir. Başlangıç tarihinden en az 3 ayın geçmesi gerekmektedir. Taekwondo sporuna yeni başlamış 10. Gıp sporcuların motivasyonlarının bozulmaması için 9. Gıp kuşak derecesi verilmemelidir.
 
 
c)  8. GIP  (SARI KUŞAK) :  Hazırlık Süresi, 9. Gıp olarak Taekwondoya başlama tarihinden en az 36 ders veya en az dört ayın geçmesi gerekmektedir. 
 
    1- Fiziksel Test 1  :
aa) Duruşlar, Temel el ve ayak teknikleri
bb) Sajoo chireugi / makki : 4 yöne el teknikleri
 
2- Fiziksel Test 2   :
aa) Sebon kyoroogi : 3 (adım) basamak sparring (5 değişik türde)
bb) Chagi (tekme)    : duitchook ap chagi (topuk vuruşu), nearyo chagi (yukarıdan aşağıya vuruş) mon dollyo chagi (dairesel tekme) gibi değişik tekmeler 
 
    3) Teorik Sınav: Fiziksel test 1 ve 2’ deki tekniklerin isimlerinin sorulması
 
 
ç)  7. GIP (SARI – YEŞİL) :  Hazırlık Süresi; en az 36 ders veya 8. Gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi gerekmektedir.
 
    1-  Fiziksel Test 1  :
aa) Taegeuk il Jang (Poomse 1), Taegeuk i Jank (Poomse 2)
bb) Sajoo chireugi / makki : 4 yöne el teknikleri
 
2- Fiziksel Test 2  :
aa) Sebon kyoroogi : 3 (adım-step) basamak sparring (8 değişik türde)
bb) Chayoo daeryon:  Serbest (müsabaka) dövüş (1.5 dk vuruşsuz sparring)
cc) Ban chayoo daeryon: 1.5 dakika sparring yastığına ayak vuruşları (müsabaka teknikleri)
 
3- Teorik Sınav: Fiziksel test 1 ve 2 deki tekniklerin isimlerinin sorulması
 
 
d) 6. GIP (YEŞİL) :  Hazırlık Süresi; en az 36 ders veya 7. Gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi gerekmektedir.
 
    1 - Fiziksel Test 1 :
aa) Taegeuk il Jang (Poomse 1)
bb) Taegeuk i Jank (Poomse 2)
cc) Taegeuk sam jang (Poomse 3)
 
-8-
 
2- Fiziksel Test 2  :
  aa) Sebon kyoroogi : 3 (step) basamak sparring (10 değişik türde)
  bb) Eebon kyoroogi:  Serbest (müsabaka) dövüş (1.5 dk vuruşsuz sparring)
  cc) Ban chayoo daeryon: (1.5 dakika hareketli/hareket ederek tutulan sparring yastığına ayak ve  
           Yumruk teknikleri uygulaması)
 
3 -Teorik Sınav: Fiziksel test 1 ve 2 deki tekniklerin ve duruşların isimlerinin sorulması
 
 
e)  5. GIP (YEŞİL-MAVİ) :   Hazırlık Süresi: En az 36 ders veya 6.gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi
   
1- Fiziksel Test 1 :
aa) Taegeuk sa Jang (Poomse 4)
bb) Taegeuk sam Jank (Poomse 3)
cc) Taegeuk il veya i  jang (Poomse 1 veya 2)
 
2- Fiziksel Test 2 :
aa) Eebon kyoroogi : 2 (adım) basamak sparring (6 değişik türde)
bb) Ban chayoo daeryon:  Yarı vuruşlu dövüş (1.5 dakika hareket ederek tutulan yastığa ayak ve yumruk vuruşları)
cc) Kyoroogi : Karşılıklı sparring (1.5 dakika kurallara uyarak ancak kafaya vuruş ve gövdeye tam vuruşun yasaklandığı dövüş)
 
3- Teorik Sınav: Fiziksel test 1 ve 2’ de yer alan tekniklerin isimlerinin ve simpan (müsabaka kurallarının) sorulması.
 
 
f)  4. GIP (MAVİ) : Hazırlık Süresi; En az 36 ders veya 5.gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi gerekmektedir.
 
    1- Fiziksel Test 1 :
  aa) Taegeuk o Jang (Poomse 5)
bb) Kendisinin seçeceği 1-4 arası poomse
cc) Komite üyelerinin üyesinin seçeceği 1-4 arası bir poomse,  
 
2- Fiziksel Test 2 :
  aa) Eebon kyoroogi : 2 basamak sparring (10 değişik türde)
bb) Hanbon kyoroogi:1 basamak sparring ( 5 değişik türde)
cc) Kyoroogi : Karşılıklı sparring (1.5 dakika kurallara uyarak ancak kafaya vuruş ve gövdeye tam vuruşun yasaklandığı dövüş)
 
    3-Teorik Sınav: Fiziksel test 1 ve 2’ de yer alan tekniklerin isimlerinin ve genişletilmemiş simpan (müsabaka kurallarının) sorulması.
 
 
g)  3. GIP (MAVİ-KIRMIZI) :  Hazırlık Süresi; en az 36 ders veya 4. Gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi gerekmektedir. 3.Gıp sınavı sonucunda en fazla 2.Gıp kuşak derecesi verilir,1.Gıp kuşak derecesine terfisi bir sonraki sınavda olur.
 
-9-
   
1- Fiziksel Test 1 :
aa) Taegeuk yuk Jang (Poomse 6)
bb) Kendisinin seçeceği 1-5 arası poomse
  cc) Komite üyelerinin seçeceği 1-5 arası bir poomse, 
 
        2- Fiziksel Test 2 :
aa) Hanbon kyoroogi : 1 basamak sparring (10 değişik türde)
bb) Hasonsool  :Kişisel savunma (tutma, sarılma, kucaklamaya karşı 10 çeşit savunma)
cc) Kyekpa: Kırış sınavı (apchook dollyo chagi – ayak tabanı ile dairesel vuruş, çalışma elliğine)
 
    3- Teorik Sınav: Fiziksel test 1 ve 2 deki yer alan tekniklerin isimlerinin ve korece sayılarla vücudun bölümlerinin sorulması
 
 
ğ)  2. GIP (KIRMIZI)  : Hazırlık Süresi : En az 36 ders veya 3.gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi gerekmektedir.
     
    1- Fiziksel Test 1 :
  aa) Taegeuk çil Jang (Poomse 7)
bb) Kendisinin seçeceği 1-6 arası poomse
  cc) Komite üyelerinin seçeceği 1-6 arası  bir poomse
 
2- Fiziksel Test 2 : 
  aa) Hanbon kyoroogi : 1 basamak sparring (15 değişik türde)
bb) Hasinsool  :Kişisel savunma (sopaya karşı 10 çeşit savunma)
cc) Kyekpa : Kırış sınavı (Mom dollyo bandae dollyo chagi (geriye döner tekme) veya twio mom dollya duit chagi (sıçrayarak geriye döner tekme ile),(çalışma elliğine)
   
  3- Teorik Sınav: Yönler, el teknikleri, saldırılara karşı tekniklerin isimlerinin sorulması
 
 
h)  1. GIP (KIRMIZI- SİYAH)  :  Bekleme Süresi : En az 36 ders veya 2.gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi gerekmektedir.2.gıp kuşak sınavı sonucunda 1.Gıp (Kırmızı-siyah) kuşak derecesi verilir.
 
1-  Fiziksel Test 1
  aa) Taegeuk pal Jang (Poomse .
bb) Kendisinin seçeceği 1-7 arası poomse.
  cc) Komite üyelerinin seçeceği 1-7 arası  bir poomse.
 
2- Fiziksel Test 2 :  
aa) Hanbon kyoroogi : 1 basamak sparring (sağ ve sol yumruk ile yapılan saldırılara karşı 20 değişik savunma)
bb) Hasinsool: Kişisel savunma (10 çeşit savunma)
cc) Kyekpa: Kırış sınavı (han sonnal bakat chigi ile 2 değişik savunma)
 
    3-Teorik Sınav: Savunmaların, duruşların tekmelerin, ayak ile savunmaların isimlerinin ve Milli Taekwondo Federasyonunun yapısı ile ilgili soruların sorulması
 
-10-
Dan Terfi Sınavlarında Uygulanacak Esaslar  
Madde 19 -
 
a)  1. DAN / PUMSE TERFİ SINAVI 
  
    1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) : 
a) Poomse Taegeuk pal Jang (Poomse
b) Komite üyelerinin seçeceği 1-7 arası bir poomse.
 
  2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) :  
a) Kyoroogi : 1 basamak sparring, ayak teknikleri ve el teknikleri kombinasyonunu içeren 1.5 dakika sparring
b) Hasinsool: Kişisel savunma, Eş ile anlaşılarak tutma ve vurmaya karşı 1.5 dakika kişisel savunma teknikleri uygulanır.
c) Zor teknikler: Sınav Komisyonunun uygun gördüğü sıçrayarak Apihagi, uçan yopihagi vb teknikler
 
3- Teorik Sınav: Gıp terfi sınavlarında sorulan tüm isimler, terimler, teknikler-duruşlar-şekiller 8. poomseye kadar sorulur. Bir prensip olarak teorik sınav 15 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
 
 
b)  2. DAN / PUMSE TERFİ SINAVI 
  
    1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı)  :
a) Poomse Koryo (Poomse 9)
b) Sporcunun seçeceği 5-8 arası bir poomse
c) Komite üyelerinin seçeceği 1-8 arası  bir poomse. 
 
2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular)  
a) Kyoroogi: Serbest sparring,1.5 dakika WTF müsabaka kuralları ile, başa ve vücuda tam vuruş yapmama sınırlandırması ile müsabaka yapılır.
b) Hasinsool: Kişisel savunma, Eşlerin kendi seçecekleri saldırıya karşı kişisel savunma teknikleri 1.5 dakika
c) Zor teknikler : 1.dan sınavı ile aynı
 
3- Teorik Sınav: 9. poomseden önceki tüm poomselerin isimleri, terimleri, teknikleri ve duruşları sorulur. Prensip olarak teorik sınav 25 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
 
 
c)  3. DAN / PUMSE TERFİ SINAVI 
  
    1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :
  a) Poomse Keumgang (Poomse 10)
b) Sporcunun seçeceği 6-9 arası bir poomse
c) Komite üyelerinin seçeceği 1-9 arası  bir poomse..
 
      2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) :
a) Hanbon Kyoroogi : 1 basamak  sparring,1.5 dakika sıçrayarak ayak vuruşları ve el teknikleri kombinasyonu yapılır. Eşin saldırısı tek ve çok el, ayak, yumruk tekniklerinden oluşmalı. Tüm diğer teknikler kullanılabilir.
-11-
 
b) Hasinsool: Kişisel savunma, Eşlerin saldırısına karşı 1.5 dakika savunma teknikleri uygulanır.
c) Kyoroogi: Serbest sparring, 2 kişiye karşı vuruşsuz 1.5 dakika sparring  
 
3-  Fiziksel Sınav 3 : Kyekpa : Kırış Sınavı : Sporcunun seçeceği tek sıçramada 1 ayak ve 1 el tekniği ile kırış
4- Teorik Sınav: İlk 10 poomsedeki tüm isimler, terimler, teknikler ve duruşlar sorulur. Bunun yanında müsabaka ve hakemlik kuralları ve düzenlemeleri ile ilgili sorular yer alır. Bir prensip olarak teorik test 35 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
 
 
ç)  4. DAN TERFİ SINAVI 
  
    1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :
a) Poomse Taebaek  (Poomse 11)
b) Sporcunun seçeceği 6-10 arası bir poomse
c) Komite üyelerinin seçeceği 1-10 arası bir poomse.
    
2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular)  :
a) Sebon Kyoroogi   : (3 basamak sparring),1.5 dakika bitirme tekniği yumruk vuruşu olmalıdır.
b) Doobon Kyoroogi : (2 basamak sparring) 1.5 dakika bitiş tekniği ayak vuruşu ile
c) Hanbon kyoroogi : (1 step adım basamak sparring)  1.5 dakika bitirme tekniği serbesttir.
ç) Honsinsool (kişisel savunma): Eş saldırılarına, yumruğa, tutmaya, sarılmaya karşı serbest savunma hareketleri yapılır.
d) Cheokki daeryon : (ayak tekniği ile dövüş) Eş ile 1.5 dakika sparring 
 
3- Fiziksel Sınav 3 :
a) Kyekpa: Kırış Sınavı: Sporcunun seçeceği 2 değişik kırış sporcu seçer.
4- Teorik Sınav: Gerek görüldüğünde; sınav komitesinin 11 (Taebaek) poomseye kadar seçeceği poomsenin şekli çizilerek, yazılır. En fazla 30 dakika verilir.
 
 
d) 5. DAN TERFİ SINAVI 
  
    1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :
a) Poomse Pyongwon ve Sipjin   (Poomse 12 ve 13 )
b) Sporcunun seçeceği 9-11 arası bir poomse
c) Komite üyelerinin seçeceği 6-11 arası bir poomse. 
 
2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) : 20 dakika kendi kabiliyetini ortaya koyar, bu arada kırış tekniklerine uygular. Tabi bazı bölümlerde (rakip) eş kullanmak gerekir.
  
3- Teorik Sınav: Gerek görüldüğünde; Taekwondonun gelişimiyle ilgili veya Taekwondo ile ilgili bir konunun en az 10 sayfada / daktilo ile, yazım ölçülerine uygun (testler içeren) bir tez yazmalıdır. Komite üyelerinin her biri bir not verecek ve tüm notların ortalaması nihai sonuç olacaktır.
 
 
-12-
 
e)  6. DAN TERFİ SINAVI 
 
    1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :
a) Poomse Jıtae ve cheonkwon   (Poomse 14 ve 15 )
b) Sporcunun seçeceği 9-13 arası bir poomse
c) Komite üyelerinin seçeceği 6-13 arası bir poomse. 
 
  2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) :
a) Kyekpa: Kırış Sınavı: Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.
3- Teorik Sınav: Gerek görüldüğünde; Teknik Komitenin belirlediği, dan/poom terfilerini belirleyen (sorumlu olan) bir konuda gelişim ile ilgili bir tez yazılır. Tez, en az 10 sayfa, bilgisayar ile yazılmış(yazım kurallarına uygun) önceden 2 ay içerisinde Federasyona verilecektir. Dünya Taekwondo Federasyonu resmi dillerinden olan İngilizce veya Almanca Tercümesi de yapılacaktır. Federasyon Teknik Komitesi ve Yönetim Kurulu ile birlikte puanlaması yapılacaktır. 
 
f)  7. DAN  TERFİ SINAVI 
  
    1- Fiziksel Sınav 1 (Baraj Sınavı) :
a) Poomse Hansoo ve İlyo   (Poomse 16 ve 17 )
b) Sporcunun seçeceği 6-15 arası bir poomse
c) Her Komite üyelesinin seçeceği 6-15 arası bir poomse. 
 
2- Fiziksel Sınav 2 (Baraj Sınavını geçen sporcular) :  Kyekpa: Kırış Sınavı: Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.
 
3- Teorik Sınav: Gerek görüldüğünde; sporcu, Yönetim Kurulunun ve dan/poom terfilerinden, sorumlu Teknik Komitenin belirleyeceği bir konuda önceden araştırma yapacaktır. Bu araştırma en az 100 iş günü sürmelidir. Araştırmanın başlangıcı terfi sınavından 1 yıl önce olmalıdır. Bu dönemde Federasyon Yönetimi araştırmaya parasal destek verebilir. Araştırmanın sonuçları sınavdan en az 2 ay önce Federasyona İngilizce veya Almanca olarak da yazılıp verilir. Puanlamayı Yönetim Kurulu ve teknik komite birlikte belirler.
 
 
g)  8.  DAN  TERFİ SINAVI
 
1- Fiziksel sınav 1 (Baraj Sınavı) :
a) poomse Hansoo (poomse 16)
b) sporcunun seçeceği 9 – 15 arası poomse
c) Komite üyelerinin seçeceği 6- 15 arası bir poomse.
 
2- Fiziksel sınav 2 ( Baraj sınavını geçen sporcular )  : Kyekpa . Kırış sınavı. Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.
 
3- Teorik sınav: Gerek görüldüğünde; Sporcu, Yönetim Kurulunun ve dan/poom terfilerinden, sorumlu Teknik Komitenin belirleyeceği bir konuda önceden araştırma yapılacaktır. Araştırmanın başlangıcı terfi sınavından 1 yıl önce olmalıdır. Bu dönemde Federasyon araştırmaya parasal destek verebilir. Araştırmanın sonuçları sınavdan en az 2 ay önce Federasyona İngilizce veya Almanca olarak da yazılıp verilir. Puanlamayı Yönetim Kurulu ve Teknik Komite birlikte belirler.
-13-
 
ğ)  9. DAN TERFİ SINAVI :
 
1- Fiziksel sınav 1 (Baraj Sınavı) :
a) Poomse  İllyo  ( poomse 17 )
b) Sporcunun seçeceği 9 – 16 arası poomse
c) Komite üyelerinin seçeceği 6- 16 arası bir poomse.
 
2- Fiziksel sınav 2 ( Baraj sınavını geçen sporcular ) : Kyekpa . Kırış sınavı . Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.
 
3- Teorik sınav: Gerek görüldüğünde; Sporcu, Yönetim Kurulunun ve dan/poom terfilerinden, sorumlu Teknik Komitenin belirleyeceği bir konuda önceden araştırma yapılacaktır. Araştırmanın başlangıcı terfi talimatında belirtilen gün sayısı kadar olmalıdır. Bu dönemde Federasyon araştırmaya parasal destek verebilir. Araştırmanın sonuçları sınavdan önce Federasyona Türkçe/İngilizce olarak da yazılıp verilir. Puanlamayı Yönetim Kurulu ve Teknik Komite birlikte belirler.
 
 
h)  10. DAN’A  TERFİ SINAVI :
Sınavla ilgili düzenleme Dünya Taekwondo Federasyonu WTF- Kukkiwon  ile yapılacak işbirliği ile belirlenir. 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
 
Yurt Dışından Alınan Dan Diplomaları:
Madde – 20
Yurtdışından yabancı Milli Federasyonlardan alınmış Gıp / Siyah kuşak ve daha yüksek dan derece sertifikaları ile ilgili olarak bu hakkı elde etmiş olan kişilerin Federasyona başvurusu ile sınavla veya sınavsız olarak ilgili kurul kararı ile kabul ve tasdik edilerek aynı dereceye denklikleri yapılır.
 
 
Ücretler
Madde -21
a) Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılar
b) Sınavla ilgili ücretler her sınav dönemi Yönetim Kurulunca belirlenir
c) Federasyonca görevlendirilen sınav komisyonu üyelerinin harcırahları Harcırah Kanununa göre Federasyonca ödenir.
 
 
Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 22 – 
Bu Talimatta yer almayan hususlar WTF’ nin vereceği kararlar doğrultusunda Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.
 
-14-
 
 
 
Geçici Madde – 1
Bu Talimatın yayımından önce tüm özel salon ve kulüplerin vermiş olduğu kuşak derecelerini belirten listeler Talimatın yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Federasyona gönderilir. Federasyonca oluşturulan komisyon tarafından listeler incelenir ve uygun görülenlerin kuşak derecelerinin belgeleri Federasyon tarafından verilir.
 
 
Yürürlük: 
Madde – 23
Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi internet sitelerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.    
 
 
Yürütme
Madde 24- 
Bu Talimatı Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15-
 
 
 
 
GIP VE DAN TERFİ SINAVI BAŞVURU FORMU
 
 
 
Fotoğraf
 
 
Adı – Soyadı :………………………………
Federasyon Sicil No :………………………………
Lisans Sicil No :………………………………
Kuşak :……………………………....
Bölge :……………………………….
Kulübü :……………………………….
Antrenörü :……………………………….
Salonu :……………………………….
 
   
Lisans Vize Yılı :…….
  İrtibat Telefonu :…….
İş Telefonu :…….
Posta Adresi :……………………………… Ev Telefonu :…….
              ………………………………. Cep Telefonu       :…….
………………………………. Fax Numarası       :…….
İş Adresi :………………………………
……………………………….
………………………………. Fiziksel Durum
Ev Adresi :……………………………… Boy :…….
………………………………. Kilo :…….
………………………………. Beden :…….
Elbise Ölçüsü :…….
E-Mail Adresi :……………………………… Ayakkabı No :….. ..
Eğitim Durumu :……………………………… Taek.Beden No :…….
Taek.Ayakkabı No :…….
Bildiği Yabancı Diller :……………………………… Spor Ayakkabı No :…….
 
Mesleği :………………………………
 
NÜFUS BİLGİLERİ
 
Baba Adı :……………….. Medeni Hali :……. Veriliş Nedeni :…….
Ana Adı :……………….. İl :……. Verildiği Yer :…….
Doğum Yeri :………………. İlçe :……. Verildiği Tarih:…….
Doğum Tarihi :………………. Mahalle :……. N.C.Seri No :…….
Kan Grubu :………………. Köy :……. T.C.Kimlik No :…….
Dini :………………. Cilt No :……. Pasaport No :…….
Cinsiyeti :………………. Hane No :…….
Kızlık Soyadı :………………. Sıra No :…….
 
 
-16-
 
TUTANAK
BÖLGESİ SINAVA GİREN
SPORCU SAYISI SINAVI KAZANAN
SPORCU SAYISI SINAVI KAYBEDEN 
SPORCU SAYISI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TOPLAM  
……..……………………………tarihleri arasında ………………………………..'da yapılan Siyah Kuşak Sınavında,
yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere toplam ……………….………………………sporcu sınava katılmış
……….……………………………….sporcu sınavı kazanarak ………..…………………………………. Sporcuda sınavı
kaybetmiştir.
Bu sınav tutanağı tarafımızdan imza altına alınmıştır.
 
Sınav Komisyon Başkanı                   Sınav Komisyon Üyesi              Sınav Komisyon Üyesi
Sınav Komisyon Üyesi                      Sınav Komisyon Üyesi                Sınav Komisyon Üyesi
                                                                                  -17-
 
                                          
......./........../20 ......TARİHİNDE................................İLİNDE YAPILAN                                             DAN TERFİ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ
 
 
 
SIRA NO FEDERASYON SİCİL NO ADI VE SOYADI BÖLGESİ
 
 
 
KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE
 
 
 
ÜYE ÜYE ÜYE
-18-
 
 
 
SİYAH KUŞAK VE DAN İMTAHAN PUAN ÇİZELGESİ
SINAV YERİ :
SINAV TARİHİ :
KUŞAĞI :
 
SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI BÖLGESİ DOĞUM TARİHİ POOM Serb.çalışma Eşli Çalışma Yük.
Vur. Top.Puan Sonuç
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
 
 
KOMİSYON BAŞKANI             ÜYE ÜYE
 
 
        ÜYE              ÜYE ÜYE
 
 
-19-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

TAEKWONDO-KİCK BOKS-MUAY THAİ-ALPAGU-BOKS-YAKIN SAVUNMA-STEP AEROBİK-KONDİSYON MERKEZİ...